sky冰刃的个人信息

 账号:  liy720930
 网名:   sky冰刃
 性别:   man
 主页:   
 E-Mail:  971764276@qq.com
 年龄  22
 生日  1991/3/10
 爱好  计算机
 注册时间:   2012-07-19 15:25  来 自:   江苏省徐州市沛县
 登录次数:   8次  OICQ:  
 最后登录:  2012-10-16 20:37:31  ICQ:  
 最后发贴:   2012-10-16 20:39:21  会员等级:  论坛用户
 发贴数量:   0 个  所发帖子:   
 回复贴数:   3 个  给我留言  暂时无法接收
 贴子总数:   3 个  给我投票  
 在线时间:  2763  是否在线:  否
 经 验 值:   13  加为好友:   
 灌 水 值:   0  登陆访问我的论坛  我的Blog
 贡 献 度:   0  综合指数:  70

sky冰刃的个人信息